Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG NA NAŠEJ ŠKOLE

„Nikto nedáva viac ako ten, čo dáva NÁDEJ” (Lev Nikolajevič Tolstoj).


Na našej škole pôsobí od januára 2018 školský psychológ Mgr. Miriama Vargová.

Hlavnou úlohou psychológa je obhajovať záujmy žiaka v spolupráci s rodičmi, učiteľmi pri zlepšení kvality života žiaka. Spolupráca s psychológom je dobrovoľná. Psychológ pri svojej práci dodržiava etický kódex, mlčanlivosť. Výnimkou je ohrozenie zdravia a života žiaka a oznamovacia povinnosť pri trestnom čine.

Psychológ je súčasťou odborného tímu (školský špeciálny pedagóg, asistent učiteľa, pedagógovia) pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

Psychológ spolupracuje s odborníkmi (klinický psychológ, pedopsychiater, psychoterapeut) a inštitúciami (CPPPaP, Detské krízove centrum Náruč v Žiline, polícia, SPODaSK).

Žiakom poskytuje:

 • psychologické poradenstvo a konzultácie,
 • cvičenia pozornosti, koncentrácie, relaxačné cvičenia,
 • sedenia s prvkami terapie.

Žiaci sa môžu so psychológom stretnúť pred vyučovaním, po vyučovaní, po dohode s vyučujúcim cez výchovné predmety, v krízových situáciách kedykoľvek.

Rodičom poskytuje:

 • psychologické a výchovné poradenstvo,
 • 1.stupeň ZŠ: možnosť tréningu rodičovských zručností (filiálna terapia)- 30 min. 1 x týždenne.

Učiteľom poskytuje:

 • psychologické a výchovné poradenstvo,
 • pozorovanie správania žiaka a interakcií v triede,
 • práca s triedou/skupinou využitím skupinovej dynamiky,
 • aktivity zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov

V prípade potreby organizuje besedy na vybrané témy.

Kde ma nájdete?

Pri vstupe do školy hlavným vchodom – 1.schodiskom sprava je potrebné prejsť na 1. poschodie – moja pracovňa je zároveň pracovňou výchovnej poradkyne vedľa pracovne školského špeciálneho pedagóga.

KONZULTAČNÉ HODINY:


Pondelok:7:30 - 15:30
Utorok:7:30 - 15:30
Streda:7:30 - 15:30
Štvrtok:7:30 - 15:30
Piatok:7:30 - 15:30

Konzultácie si môžete:

 • dohodnúť telefonicky na čísle: 0949 117 412
 • alebo mailom na adrese: skolskypsycholog@zslichardova.sk

V priebehu školského roka sa budem snažiť odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa oblasti správania, prežívania, výchovy Vášho dieťaťa a prispieť tak k osobnému rozvoju Vášho dieťaťa.

V spolupráci s triednym učiteľom, kolegami budem hľadať a uplatňovať riešenia problémov. V prípade potreby budem problémy konzultovať s poradenskými zariadeniami a ďalšími odbornými pracovníkmi.

Mgr. Miriama Vargová
školský psychológ