Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív

Nie to čo mám, ale to čo viem, je mojím bohatstvom.


Výchovný poradca:
Mgr. Mária Pilková

Poradensko-konzultačný deň: dohodou

Konzultácie si môžete:

 • dohodnúť telefonicky na čísle: 0904 227 722
 • alebo mailom na adrese: vychovnyporadca@zslichardova.sk

Harmonogram k prijímaniu žiakov zo ZŠ na stredné školy pre školský rok 2018/2019


 • zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na talentové školy riaditeľovi ZŠ: do 20.2. 2019
 • talentové skúšky: 15.3. - 30.4. 2019
 • zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na ostatné študijné odbory (vrátane 8-ročných gymnázií): do 10.4.2019
 • TESTOVANIE 9: 3.4.2019
 • TESTOVANIE 9 – náhradný termín: 16.4.2019
 • 1. kolo prijímacích skúšok - 1. termín (vrátane 8-ročných gymnázií): 13.5.2019
 • 1. kolo prijímacích skúšok - 2. termín (vrátane 8.ročných gymnázií): 16.5.2019
 • 2. kolo prijímacích skúšok: 18.6.2019

Všetky informácie Vám poskytne výchovná poradkyňa.


PROFIL ŽIAKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY:


 • poznať svoje dobré a zlé vlastnosti,
 • uvedomovať si svoje schopnosti,
 • byť schopný spolupracovať a pracovať v tíme,
 • byť zodpovedný za vlastné vzdelávanie, učenie a konanie,
 • byť samostatný,
 • byť spôsobilý vyhľadávať informácie a poznatky,
 • poznať svoj jazyk, kultúru i tradície,
 • byť schopný slušne vyjadriť a obhajovať svoj názor.