Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív


"Nie to čo mám, ale to čo viem, je mojím bohatstvom."

Výchovný poradca:
Mgr. Mária Pilková

041/7243634

  vychovnyporadca@zslichardova.sk (vychovnyporadca.lichza@gmail.com)  

Poradensko-konzultačný deň:
utorok od 11:55 - 13:35
alebo podľa potreby aj v inom čase, respektíve dohodou.
Žiaci môžu kabinet výchovnej poradkyne navštevovať denne počas prestávok alebo pred a po vyučovaní. 


  Informácie - Pre budúcich stredoškolákov

Harmonogram k prijímaniu žiakov zo ZŠ na stredné školy pre školský rok 2017/2018

- zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ: do 10.02.2018

- talentové skúšky: 25.3. - 15.4.2018          

- zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na ostatné študijné odbory (vrátane 8-ročných gymnázií): do 3.4.2018

- TESTOVANIE: 21.3.2018

- TESTOVANIE – náhradný termín: 5.4.2018

- 1. kolo prijímacích skúšok - 1. termín (vrátane 8-ročných gymnázií): 14.5.2018

- 1. kolo prijímacích skúšok - 2. termín (vrátane 8.ročných gymnázií): 17.5.2018

- 2. kolo prijímacích skúšok: 19.6.2018

Všetky informácie Vám poskytne výchovná poradkyňa.

 

 

PROFIL ŽIAKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY:

 

  • poznať svoje dobré a zlé vlastnosti,
  • uvedomovať si svoje schopnosti,
  • byť schopný spolupracovať a pracovať v tíme,
  • byť zodpovedný za vlastné vzdelávanie, učenie a konanie,
  • byť samostatný,
  • byť spôsobilý vyhľadávať informácie a poznatky,
  • poznať svoj jazyk, kultúru i tradície,
  • byť schopný slušne vyjadriť a obhajovať svoj názor.