Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška

Učenie nie je pre každého jednoduché...


Ak máte doma dieťa,
ktoré má problémy v učení, v správaní, čítaní, písaní, uplatňovaní pravidiel v slovenskom a cudzom jazyku, v matematike, v učení všeobecne...


Ak máte pocit,
že Vaše dieťa má problémy v orientácii v priestore (v zošite, na lavici, v triede, na mape) a v čase...


Ak máte pocit,
že jeho úroveň čítania je nižšia, napríklad:
 • číta pomaly: lúšti písmená, stále hláskuje, neúmerne dlho slabikuje, alebo číta zbrklo, domýšľa si slová;
 • často sa mýli : zamieňa si písmená tvarovo alebo zvukovo podobné;
 • má zlú techniku čítania : slovo bezchybne prečíta až na tretí „pokus“, alebo ho neprečíta vôbec, pri opakovanom čítaní sa stále dopúšťa tých istých chýb;
 • nedokáže povedať obsah toho, čo prečítalo...

Ak máte pocit, že má zníženú kvalitu písania a pri písaní:
 • píše pomaly, má problémy napodobiť tvary písmen;
 • ťažko si pamätá tvary písmen;
 • písmo je neprimerane veľké alebo malé, ťažko čitateľné;
 • často škrtá, prepisuje písmená, má problémy s úpravou...

Ak máte pocit, že pri písaní diktátov sa dopúšťa veľa chýb pri:
 • rozlišovaní dlhých a krátkych samohlások;
 • rozlišovaní slabík dy – di, ty – ti, ny – ni;
 • rozlišovaní sykaviek;
 • vynecháva alebo pridáva písmená, píše ich zrkadlovo;
 • uplatňovaní gramatických pravidiel ( napr. vybraných slov)...

Ak máte pocit, že v matematike má problémy:
 • pri určovaní množstva a počtu, veľkosti predmetov;
 • pri čítaní a písaní čísel (zámena tvarovo podobných čísel) a znakov (+, -, x, : a pod.);
 • pri rysovaní rôznych tvarov, orientácii na číselnej osi (ktoré čísla sa nachádzajú vpravo, vľavo);
 • pri sčítaní, odčítaní, násobení a delení;
 • pri riešení jednoduchých príkladov...

Ak máte pocit, že má problémy pri sústrední sa na učenie, robení domácich úloh, dokončovaní úloh, dlho trvá kým začne pracovať...

Ak máte pocit, že má:
 • problém v komunikácii (malá slovná zásoba);
 • je výrazne aktívne (neobsedí, stále musí niečo robiť);
 • je impulzívne...

PRAVDEPODOBNOU PRÍČINOU JEHO zvláštneho SPRÁVANIA MÔŽU BYŤ AJ PORUCHY UČENIA!!!

Čo môžete urobiť? Ako mu pomôcť?

Riešením je vyhľadať pomoc školského špeciálneho pedagóga, pýtať sa, spolupracovať pri odstraňovaní problémov.

V priebehu školského roka sa budem snažiť kvalifikovane odpovedať na všetky Vaše otázky týkajúce sa oblasti náprav špecifických porúch učenia ako aj ich príznakov a prispieť tak k osobnému rozvoju Vášho dieťaťa. V spolupráci s triednym učiteľom, ďalšími kolegami, hľadať a uplatňovať riešenia vznikajúcich alebo pretrvávajúcich problémov. V prípade potreby problémy konzultovať s poradenskými zariadeniami a ďalšími odbornými pracovníkmi.

Pôsobím na tejto škole ako školský špeciálny pedagóg od augusta 2011. Vo svojej práci uprednostňujem úzku spoluprácu s rodičom a dieťaťom, nakoľko s ich pomocou je možné pokračovať v náprave porúch učenia v rodinnom prostredí.

Ďalej za rovnako dôležitú považujem spoluprácu s odbornými zamestnancami poradenských zariadení (psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg), jednotlivými pedagógmi školy a v prípade potreby aj s výchovným poradcom.

Špeciálno-pedagogická starostlivosť je uskutočňovaná v nasledovných krokoch:

 1. Evidencia/zaznamenanie pretrvávajúceho problému v oblasti vzdelávania - podnet zo strany rodiča, učiteľa, prípadne iného zamestnanca školy.
 2. Pozorovanie žiaka v procese vzdelávania - intervencia školským špeciálnym pedagógom v triede.
 3. Uskutočnenie špeciálno-pedagogickej diagnostiky školským špeciálnym pedagógom - orientačné vyšetrenie na hľadanie problematickej oblasti vo vzdelávaní ( s písomným súhlasom rodiča).
 4. Stretnutie všetkých zainteresovaných (školský špeciálny pedagóg, rodič, žiak, učiteľ, ...), prekonzultovanie problému a prijatie návrhu riešení. Ak sú problémy závažnejšieho charakteru a je potrebné odborné vyšetrenie v poradenskom zariadení, ktoré štandardizovanými testami presne určí ložisko problému, toto je rodičovi odporučené.
 5. Podľa potreby, odporúčaní poradenského zariadenia a v úzkej spolupráci s vyučujúcimi, je následne uskutočňovaná reedukácia (náprava) porúch učenia.
 6. Náprava porúch učenia môže prebiehať:
  • intervenciou školského špeciálneho pedagóga v triede – spolupráca so žiakom na hodine
  • prácou so žiakom v odbornej miestnosti školského špeciálneho pedagóga – individuálny prístup
  • prácou so žiakom v odbornej miestnosti školského špeciálneho pedagóga za prítomnosti rodiča
  • priznaním úľav vo vzdelávaní (napr. nehodnotenie počtu chýb v diktátoch ale len slovné hodnotenie).

Výhodou školy so špeciálnym pedagógom je to, že dieťa nemusí na reedukácie porúch učenia dochádzať do centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie či centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Starostlivosť o dieťa je zaistená priamo v škole.

Ako školský špeciálny pedagóg zastrešujem všetky začlenené deti v školskej integrácii. Som v neustálom kontakte s ostatnými pedagógmi, výchovným poradcom, vedením školy, zákonnými zástupcami žiaka, s ktorými konzultujem všetky úspechy či problémy týchto detí. Poskytujem poradenský servis všetkým zainteresovaným stranám.

Kde ma nájdete?

Pri vstupe do školy hlavným vchodom – prvým schodiskom sprava je potrebné prejsť na prvé poschodie – moja pracovňa je hneď oproti schodisku vedľa pracovne výchovného poradcu.

KONZULTAČNÉ HODINY:


Pondelok:14:00 - 15:00
Utorok:7:00 - 7:4514:00 - 15:00
Streda:7:00 - 7:4514:00 - 15:00
Štvrtok:7:00 - 7:4514:00 - 15:00
Piatok:7:00 - 7:45

Konzultácie si môžete:

 • dohodnúť telefonicky na čísle: 0948 332 137
 • alebo mailom na adrese: specialnypedagog@zslichardova.sk
Mgr. Andrej Opálený, PhD.
školský špeciálny pedagóg