Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška

Školský klub detí  Ú S M E V

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na našej škole výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania. Poskytuje im nenáročnú činnosť zameranú na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania, prípravu na vyučovanie i výchovu k zmysluplnému využívanie voľného času.

ŠKD pracuje podľa výchovného programu, ktorý vypracúvajú vychovávateľky ŠKD, schvaľuje a vydáva riaditeľ školy.

O deti sa stará kvalifikovaný kolektív vychovávateliek. Snažíme sa:

  • podporovať tvorivosť detí
  • pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú
  • podporovať deti k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesníkmi
  • vytvoriť podmienky, aby sa deti mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie

Organizácia ŠKD


Školský klub je otvorený pondelok až piatok ráno od 6.15 hod. do 7.45 hod. a popoludní od skončenia vyučovania do 17.00 hod.

Príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD


  1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v klube je na základe Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 13/2019 s účinnosťou od 1.9.2019 a dodatku VZN č. 5/2020 s účinnosťou od 4.6.2020, mesačne na jedno dieťa 10,00 €, za každé ďalšie dieťa 5,-€. Je ho potrebné uhradiť na príjmový účet 0303735004/5600 (IBAN SK55 5600 0000 0003 0373 5004) po mesiacoch, alebo spolu za obdobie september – december do 15.9.2021, január – jún do 15.1.2022.

  2. Príspevok na úhradu dieťaťa za pobyt v ŠKD hradí zákonný zástupca.
  3. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
  4. Poplatok sa hradí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v klube.
  5. Ak rodič odhlási dieťa z klubu v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.