Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív

Pôsobnosť a poslanie rady školy

Rada školy je ustanovená podľa § 7 zákona Slovenskej národnej rady č.596/2003 Zb. Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení v neskorších predpisov,vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.51/2000 Z.z. o školskej samospráve s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je ustanovená.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy pri ZŠ, Lichardova 24, Žilina


PREDSEDA:Mgr. Andrea Stromková

PODPREDSEDA:Ing. Darina Jarinová, PhD.

ZAPISOVATEĽ:PeadDr. Ľudmila Jantošová

ČLENOVIA:
  • Helena Hrušková
  • Ing. Monika Šullová
  • Veronika Tabačková
  • Ing. Michal Jaloviar
  • MUDr. Róbert Ficek
  • MUDr. Peter Durmis
  • MUDr. Juraj Popluhár, PhD.
  • Mgr. Dana Králová