Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
Názov projektu Termín začatia realizácie projektu Termín ukončenia realizácie projektu Výsledky
Pomoc detským domovom Október 2011 Pokračuje každý rok úspešne
E-twinning
Erasmus + Mobility /Opálený/
September 2011 Február 2016 2012 úspešne, získali sme 2655€ úspešne, získali sme 2655€
NP „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety December 2013 2015 Získali sme 2 notebooky, reproduktory a interaktívnu tabuľu
Aktivizujúce metódy vo výchove MPC November 2013 využíva sa Získali sme interaktívnu tabuľu
NP Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odbornévzdelávanie a prípravu postredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných  zručností a práca s talentami Jún 2014 realizácia pokračuje Získali sme dokumentačné materiály
NP Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí Január 2014 realizácia pokračuje Získali sme dokumentačné materiály
NP Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania Jún 2014 realizácia pokračuje Získali sme 21 licencií na testovanie
Projekt SSE Ponti Školy šetria energiu August 2014 Október 2014 Úspešne, získali sme výmenu osvetlenia v triedach v hodnote 2000€
Podpora polytechnickej výchovy na základných školách DIELNE 2 Apríl 2015 využívajú sa Úspešne ukončený, získali sme UP v hodnote 50 000€
Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej výchovy 2015 2016, využívajú sa Získali sme učebné pomôcky v hodnote 4800€
Grant nad. KIA MOTORS- projekt Podpora pohybových aktivít žiakov zlepšením podmienok – obnova strešného plášťa telocvične Apríl 2016 využíva sa Získali sme 20 000€, + s podporou mesta 25 000€
Nadácia KIA - dar December 2017 Získali sme interaktívnu tabuľu, projektor, notebook 15 x tablet, 16 x LEGO v hodnote 7 500€
Záhrada zážitkového učenia Nadácia KIA Marec 2017 November 2017 Získali sme 2453€
Nadácia TESCO – Tajomstvo vodnej kvapky v záhrade zážitkového učenia Apríl 2017 November 2019 Ziskali sme 600€
VÁŠ NÁKUP=VEĽKÁ POMOC projekt LIDL Január 2020 marec 2020 Získali sme šport. pomôcky a interaktív. tabuľu v hodnote 3 000€
Erasmus+ Mobility/ Kempová, Bytčánková Február 2019 31.8.2020 úspešne, 6 010€, Malta
Erasmus+ Mobility/ Kempová, Bytčánková Február 2020 pokračuje úspešne, 6 010€, Malta
Erasmus + Partnerstvá Február 2020 neúspešne
Nadácia TESCO – Zážitkovým učením tvoríme pocitový chodník Marec 2021 október 2021 úspešne, získali sme 800€
NP „V ZŠ Lichardova úspešnejší“ 2017 2020 úspešne, získali sme pracovné miesta 2 asistentov učiteľa a 1 psychologičku
NP „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ll“ 2020 2022 úspešne, získali sme pracovné miesta 5 asistentov učiteľa a 1 psychologičku