Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Názov projektu Termín začatia realizácie projektu Termín ukončenia realizácie projektu Výsledky
Pomoc detským domovom Október 2011 Pokračuje každý rok úspešne
E-twinning Erasmus + September 2011 Február 2016 priebežne pokračuje pokračuje  
NP „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety December 2013 ukončený Získali sme 2 notebooky, reproduktory a interaktívnu tabuľu
Aktivizujúce metódy vo výchove MPC November 2013   Získali sme interaktívnu tabuľu
NP Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odbornévzdelávanie a prípravu postredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných  zručností a práca s talentami Jún 2014 pokračuje  
NP Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí Január 2014 pokračuje  
NP Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania Jún 2014 pokračuje Získali sme 21 licencií na testovanie
Projekt SSE Ponti Školy šetria energiu August 2014 Október 2014 Úspešne, získali sme výmenu osvetlenia v triedach v hodnote 2000€
Podpora polytechnickej výchovy na základných školách DIELNE 2 Apríl 2015 pokračuje Úspešne ukončený, získali sme UP v hodnote 50 000€
Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej výchovy 2015 ukončené Získali sme učebné pomôcky v hodnote 48000€
Grant nad. KIA MOTORS- projekt Podpora pohybových aktivít žiakov zlepšením podmienok – obnova strešného plášťa telocvične Apríl 2016 pokračuje Získali sme 20 000€, + s podporou mesta 25 000€
Grant nad. KIA MOTORS- projekt Záhrada zážitkového učenia - rovnaká šanca úspešnosti pre všetkých žiakov v spolupráci s rodinou Apríl 2017 pokračuje Získali sme 2500€