Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška

Vízia školy

Prioritou školy je vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov a poskytnúť im vzdelanie, ktoré rozvíja kľúčové kompetencie potrebné pre uplatnenie sa v živote. Formovať tvorivý, zdravý štýl života, pestovať u žiakov vzťah k práci v súlade s požiadavkami na trhu práce, emocionálnu inteligenciu a sociálne cítenie.

Moderná škola, ukazujúca cestu k novým cieľom, kde každý môže byť úspešný na ceste k poznaniu, škola priateľská deťom, otvorená širokej verejnosti.

Hlavné priority školy – strategické ciele do roka 2020

 1. V inovovanom školskom vzdelávacom programe uplatňovať predmety s navýšením počtu hodín na rozvíjanie komunikačných schopností, čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti.

  Realizácia: Aplikovať úlohy na ich rozvíjanie, diferencované úlohy, realizovať projekty, multikultúrne programy, zabezpečiť učebné pomôcky z projektu DIELNE 2 a literatúru.

 2. Venovať zvýšenú pozornosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zriadiť špeciálnu triedu v 2. ročníku v zákonom stanovených podmienkach, poradenstvo, starostlivosť o talentované deti, inklúzívne vzdelávanie.

  Realizácia: Pokračovať v organizovaní workshopov, poskytnúť pomoc žiakom s poruchami učenia špeciálnym pedagógom, zaviesť záujmovú praktickú činnosť v školskej dielni, divadielko, včasnú diagnostiku porúch, poradenstvo rodičom v spolupráci s CPPPaP.

 3. Rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé schopnosti žiakov v súlade s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce v novozriadenej školskej dielni.

  Realizácia: Zvýšiť dotácie hodín predmetu technika, zriadiť záujmovú činnosť na zlepšenie manuálnych zručností s technickými materiálmi, spolupracovať so SOŠ elektrotechnickou, organizovať výmenný praktický výcvik žiakov.

 4. Zdokonaľovať úroveň žiakov sa v komunikačných, ústnych i písomných schopnostiach v cudzom jazyku.

  Realizácia: Naďalej vyučovať anglický jazyk od 1.ročníka, nemecký jazyk od 6.ročníka, zvýšiť dotácie hodín, záujmovú oblasť zamerať na jazyky, rozvinúť spoluprácu so zahraničnou školou, eTwinning, zriadiť jazykové laboratórium.

 5. Vytvárať podmienky na rozvíjanie schopností žiakov v používaní informačno-komunikačných technológií vo vzdelávacom procese i v mimoškolskej činnosti.

  Realizácia: Zvýšiť dotáciu hodín informatiky, skvalitniť počítačovú techniku, rozvíjať digitálne zručnosti, vybaviť triedy 1.stupňa interaktívnou tabuľou podľa záujmu pedagógov, využívať elektronické testovanie /ALF/, zvyšovať úroveň pedagógov, využívať IKT na vyučovaní i v záujmovej činnosti.

 6. Podporovať telesný rozvoj a zdravý životný štýl žiakov.

  Realizácia: Zvýšiť dotácie hodín telesnej výchovy v 2.ročníku, zamerať ich na florbal, organizovať a zapájať sa do športových súťaží, zriaďovať športové krúžky a aktivity – MDD, športový deň, florbalové turnaje.

 7. Posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym hodnotám a tradíciám, k ľudským právam, osvojovať prosociálne správanie a emocionálnu inteligenciu. Pripraviť žiakov na zodpovedný život.

  Realizácia: Humanizovať vyučovací proces, uplatňovať integrované tematické vyučovanie, alternatívne formy vyučovania /letná trieda/, zlepšiť školské prostredie, skvalitniť vzťah učiteľ- žiak - rodič. Otvoriť školu verejnosti ako súčasť spolunažívania sídliska a mesta – organizovať Deň otvorených dverí.


Mgr. Pavlovičová Ida, riaditeľka školy