Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
« Späť
Dotácia na stravu - aktualizácia informácií
3.9.2021

Na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR dotácia na stravovanie pre všetkých žiakov ZŠ skončila.

Od 01.09.2021 dotáciu na stravovanie (1,30€/deň) možno poskytnúť na:

  • dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima bez ohľadu na vek - je potrebné priniesť potvrdenie z úradu práce,
  • žiaka ZŠ, ktorý nedovŕšil 15 rokov, ak si na neho zákonný zástupca neuplatnil alebo nemohol uplatniť zvýšený daňový bonus (napr. nezamestnaní, poberatelia dôchodkov...) – zákonný zástupca podpíše čestné vyhlásenie, že nepoberá zvýšený daňový bonus,
  • každého žiaka ZŠ, ktorý dovŕšil 15 rokov – zákonný zástupca musí podpísať čestné vyhlásenie. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov, poberá základný daňový bonus - je možné súbežné poskytovanie dotácie a bonusu.

Upozorňujeme, že ak je možnosť poberať zvýšený daňový bonus, je to výhodnejšie ako požiadať o dotáciu.

Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí majú záujem o dotáciu na stravu, prinesú čestné vyhlásenie do školy najneskôr 06.09.2021 (budú mať dotáciu aj za september). V prípade zmeny je povinnosťou zákonného zástupcu upovedomiť školu do konca mesiaca, v ktorom zmena nastala.