Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška
« Späť
Workshop
24.4.2017

Pod záštitou primátora mesta, Ing. Igora Chomu a Odboru školstva a mládeže, sa uskutočnil dňa 26.4.2017 v aule školy ZŠ, Lichardova 24

workshop

Ako lepšie zvládať úskalia porúch učenia XII

Program:

1. Otvorenie

Mgr. Ida Pavlovičová, riaditeľka školy.

2. Šikanav škole a čo s ňou?

Základné informácie o šikanovaní.

Obraz šikanovaného žiaka.

Možnosti riešenia šikanovania v škole,pomoc žiakom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.

Dobrá klíma v triede – pravidlá,tolerancia a úcta k druhým, vymedzenie a riešenie problémov, či konfliktov- zlepšovanie atmosféry a spolupráce spolužiakov.

Spolupráca s rodičmi a učiteľmi, otvorená komunikácia o problémoch šikanovaných detí.

Mgr. Ondrej Maťko, psychológ, vedúci CŠPP, Žilina

PhDr. Ľubomíra Halásová, psychologička, CPPPaP, Žilina


3.Prestávka – občerstvenie

4. Diskusia k prezentovanej téme

- aktuálne otázky šikanovania, možnosti eliminovania ich prejavov, schopnosť žiakov prekonávať provokácie, naučiť ich vhodne reagovať v nebezpečenstve, dôsledkom čoho je zvýšenie ich sebavedomia a sebadôvery, vedomie vlastnej hodnoty.

5. Záver

- zhrnutie skúseností.

Mgr. Ida Pavlovičová - riaditeľka školy