Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška

Aktivity a projekty

 1. Voľba predsedu, podpredsedu a zapisovateľa ŽP – október 2018
 2. Bodovanie tried: október 2018 – jún 2019

  Žiacky parlament chce motivovať žiakov, aby udržiavali v triedach čistotu a poriadok, zlepšili svoje správanie počas prestávok a vyvinuli väčšiu aktivitu pri úprave triedy.

  Priebeh akcie: do tried bude počas prestávok chodiť bodovacia komisia zložená zo žiakov rôznych tried. Každý člen komisie bude triedam prideľovať určitý počet bodov – maximum je 15 bodov: 10 bodov za výzdobu a úpravu triedy a 5 bodov za poriadok a čistotu v triede. Vyhráva trieda, ktorá za školský rok získa najväčší počet bodov. Žiaci najkrajšej a najčistejšej triedy budú aj odmenení.

  1. bodovanie: október
  2. bodovanie: december
  3. bodovanie: marec
  4. bodovanie: jún + vyhodnotenie

 3. Mikuláš: december 2019

  V decembri zavíta na našu školu Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom. Navštívia každú triedu na prvom i druhom stupni a žiaci sa dočkajú aj nejakej sladkej odmeny.

 4. Vianočná pošta: december 2019

  Pre žiakov, učiteľov a zamestnancov školy sme pripravili vianočnú poštu, aby mohli potešiť niekoho, koho majú radi a darovať mu vianočný a novoročný pozdrav. Pozdravy budú môcť všetci vhadzovať do pripravenej schránky, ktorá sa bude počas mesiaca december nachádzať na hlavnej chodbe. Jednotlivým adresátom budú pozdravy doručené našimi vianočnými poštárkami.

 5. Valentínska pošta: február 2020

  14. február je dňom sv. Valentína. Preto sme pre žiakov pripravili valentínsku poštu, aby mohli potešiť niekoho, koho majú radi a darovať mu valentínsky pozdrav. Valentínky budú môcť žiaci vhadzovať do pripravenej schránky, ktorá sa bude počas niekoľkých dní nachádzať na hlavnej chodbe. Jednotlivým adresátom budú pozdravy doručené našimi valentínskymi poštárkami.

pozn.: Plán práce sa môže v priebehu roka dopĺňať alebo meniť podľa aktuálnej situácie.

Zasadnutia Žiackeho parlamentu


Žiacky parlament sa bude stretávať dvakrát za mesiac. Predmetom schôdzí bude riešenie aktuálnych problémov, podnetov žiakov, či príprava akcií.

Záverečné ustanovenia

 1. Tento plán práce ŽP bol prerokovaný a schválený na zasadnutí ŽP 14.10.2019
 2. Každú zmenu tohto plánu práce počas šk. roka musí schváliť ŽP na svojom zasadnutí.