Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB

Archív
Elektronická žiacka knižka Elektronická prihláška

Kam odíde jar?

A prečo?

Spytuje sa človek, sad...

Kto to ešte, akou rečou

môže ľuďom povedať?

 

Kadiaľ  išla, vieme sami.

Nechtiac nám to vyzvoní:

značí cestu lupienkami

z odkvitnutých jabloní.

                     (Milan Rúfus)

 

PREVÁDZKOVÉ HODINY:

Školská knižnica má vyučovacie hodiny od 8.00 hod do 13.00 hod.

Školská knižnica má výpožičné hodiny každú stredu od 13.30 hod. do 15.30 hod.

                                                                                                   Mgr. Kocúrová Lucia, školský knihovník

 

 

 

Š T A T Ú T

školskej knižnice

V súlade s ustanovením § 14 odsek 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenie § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej (ďalej len „zákon o knižniciach“) vydávam tento Štatút

ZŠ, Lichardova 24, Žilina.

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Školská knižnica pri ZŠ, Lichardova 24, Žilina (ďalej len „knižnica“) je školskou knižnicou v zmysle zákona o knižniciach.
 2. Knižnica je odborným, študijným, informačným, internetovým a čitateľským centrom pre žiakov, pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov (ďalej len „používatelia knižnice“)  Základnej školy, Lichardova24, Žilina  (ďalej len „škola“).

 

Článok 2

Názov, adresa a identifikačné číslo školy

 1. Názov školy znie „Základná škola
 2. Adresa školy:  Lichardova 24, Žilina
 3. Identifikačné číslo školy: 37812891

 

Článok 3

Názov a adresa knižnice

 1. Názov knižnice znie „Školská knižnica pri ZŠ, Lichardova 24, Žilina
 2. Adresa knižnice: Lichardova 24, 010 01 Žilina

 

Článok 4

Právne postavenie a riadenie knižnice

 1. Knižnica sa zriaďuje ako súčasť Základnej školy  Lichrdov24, Žilina . Knižnica nemá právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch zastupuje knižnicu riaditeľ školy. 
 2. Činnosť knižnice v zmysle jej poslania riadi a kontroluje riaditeľ školy.
 3. Riaditeľ školy poveruje vedením knižnice školského knihovníka.
 4. Na podporu činnosti knižnice môže riaditeľ školy zriadiť knižničnú radu.

 

Článok 5

Dátum zriadenia knižnice

Knižnica bola zriadená dňa k 31.1.2007 /projekt realizovaný 1.10.2006 - 31.12.2006/.

 

Článok 6

Poslanie a úlohy knižnice

 1. Knižnica poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastného knižničného fondu a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov zabezpečuje
  1. slobodný prístup k informáciám šírených na všetkých druhoch nosičov,
  2. uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích potrieb,
  3. celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.
 2. Knižnica v rámci zabezpečovania ďalších úloh

a) utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti,

b) poskytuje knižnično-informačné služby používateľom knižnice,

c) vedie základnú odbornú evidenciu dokumentov a pomocnú odbornú evidenciu periodík,

d) vedie evidenciu používateľov knižnice a evidenciu výpožičiek,

e) realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry používateľov knižnice,

f) spolupracuje pri individuálnej príprave žiakov na vyučovanie,

g) koordinuje a metodicky usmerňuje informačnú výchovu,

h) pripravuje učebné pomôcky a programy na informačnú výchovu v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov,

i) spolupracuje so školou, kultúrnymi, záujmovými a inými vzdelávacími inštitúciami v regióne,

j) zabezpečuje propagáciu služieb a plánovaných aktivít.

 

Článok 7

Poskytovanie knižnično-informačných služieb

 1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby používateľom knižnice.
 2. V súlade s ustanovením § 13 ods. 2 písm. d) zákona o knižniciach spôsob a rozsah knižnično-informačných služieb upravuje knižnica v Knižničnom a výpožičnom poriadku Školskej knižnice v Žiline.

 

Článok 8

Financovanie knižnice

 1. Objem finančných prostriedkov pre činnosť knižnice sa každoročne vyčleňuje v rozpočte školy z pridelených finančných prostriedkov v takom rozsahu, aby bolo možné koncepčne a systematicky zabezpečovať úlohy knižnice podľa článku 6.
 2. Finančné prostriedky sa prerozdeľujú na
  1. doplňovanie knižničného fondu knižnice, prístup k vonkajším databázam a na internet,
  2. priestorové, technické a technologické zabezpečenie knižnice.
 3. Financovanie knižnice sa môže realizovať aj prostredníctvom doplnkových zdrojov.

 

Článok 9

Kompetencie školského knihovníka

 1. Školský knihovník v rámci zabezpečenia odborných činností vykonáva najmä
  1. budovanie, uchovávanie, ochranu a sprístupňovanie knižničného fondu,
  2. vedenie odbornej evidencie, vyraďovanie a revíziu knižničného fondu,
  3. tvorbu a využívanie informačných zdrojov,
  4. sprostredkovanie a poskytovanie informácií,
  5. poznávanie a uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích potrieb používateľov knižnice,
  6. poskytovanie špeciálnych knižnično-informačných služieb,
  7. plánovanie a realizáciu informačnej výchovy,
  8. vypracúvanie koncepčného zámeru rozvoja knižnice.
 2. Školský knihovník zabezpečuje v rámci odbornej činnosti vyhodnocovanie a vykazovanie štatistických ukazovateľov o stave a činnosti knižnice v súlade so zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a s požiadavkami Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Na schválenie ich predkladá riaditeľovi školy.

 

Článok 10

Záverečné ustanovenia

(1) Zmeny údajov v štatúte sa vykonávajú jeho dodatkom.

(2) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 1.2.2007.

 

V Žiline dňa 1.2.2007                                                              Mgr. Pavlovičová Ida

                                                      riaditeľka školy od 1.1.2011